Kallelse till SKA Ulvbergets Årsmöte 2021

– att hållas på Zoom, fredag den 19 februari kl 19.00.

I år kör vi virtuellt, eftersom… ja ni vet! Tyvärr kan vi inte bjuda alla på smörgåstårta den här gången, men ni får helt enkelt köpa hem en bit själva och mumsa på därhemma. Vi får hoppas det blir gemensam tårta nästa gång vi ses istället.
/Vanna – Ulvbergets drots

I år kör vi virtuellt, eftersom… ja ni vet! Tyvärr kan vi inte bjuda alla på smörgåstårta den här gången, men ni får helt enkelt köpa hem en bit själva och mumsa på därhemma. Vi får hoppas det blir gemensam tårta nästa gång vi ses istället.

Dagordning 2021

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras.
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av revisor för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
§13. Inkomna frågor, motioner och propositioner, samt prepositioner och citattecken.
§14. Övriga frågor
§15. Ordet fritt
§16 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Det vill säga absolut senast fredag 12 februari 2020. Styrelsen nås genom e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Valberedning

Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som du når genom info@ulvberget.nordmark.org. Torsten lovar att lyssna på alla råd.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *