Varmt välkomna till SKA Ulvbergets årsmöte, söndagen den 12 mars 2023.

I år samlas vi hos Jens och Emma i Karlsborg*. Varmt välkomna från klockan tio på förmiddagen. Klockan elva börjar Nordmarks årsmöte, vilket vi kan delta i via länk tillsammans. Det blir trevligt.

När Nordmarks årsmöte är klart äter vi smörgåstårta (enligt tradition), och inleder Ulvbergets årsmöte senast klockan ett.

Har du inte möjlighet att delta i Ulvbergets årsmöte på plats, finns det även möjlighet att ansluta via Zoom*.

* Zoom möteslänk samt adress till Jens och Emma har mailats ut till aktiva medlemmar.

Kallelse till SKA Ulvbergets årsmöte

– söndag den 12 mars efter Nordmarks årsmöte (senast kl. 13.00)

Välkomna hem till Jens och Emma i Karlsborg där vi sedvanligt bjuder på smörgåstårta.

Dagordning 2023

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras.
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av revisor för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
§13. Inkomna frågor, motioner och propositioner, samt prepositioner och citattecken.
§14. Övriga frågor
§15. Ordet fritt
§16 Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. 

Årsmöteshandlingar skickas ut en vecka innan årsmötet

Vid eventuella frågor/motioner kontakta Ulvbergets ordförande Kristina Rudbjer: rudbjer@yahoo.com

Valberedning

Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som du når genom skaulvberget@gmail.com

Torsten lovar att lyssna på alla råd.

Kategorier: FöreningsinfoNyheter