Kallelse till SKA Ulvbergets Årsmöte 2020

– att hållas i Stora Slöta (hemma hos Kristina/Vanna), Saleby, söndagen den 16 februari kl 14.00.

Traditionsenligt kommer det att bjudas på smörgåstårta och vill man ta med sig något mer till fikat är det välkommet. 

Har man svårt att deltaga på plats finns möjligheten att delta via Skype om man bara mailar till skaulvberget@gmail.com i förväg och meddelar sitt Skype namn. 

Dagordning 2020

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två) 
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 4. Fastställande av föredragningslista 
 5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras 
 7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras
 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden
 10. Val av revisor/er för den kommande ettårsperioden
 11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden
 12. Fastställande av avgift för enskild medlem för nästföljande kalenderår
  1. Styrelsen föreslår att Ulvberget höjer sin medlemsavgift för 2021 – årsmötet får besluta hur mycket
 13. Eventuella propositioner 
 14. Eventuella motioner 
 15. Övriga frågor 
  1. Stadgarna – slutligt beslut
  2. Thalias arv/Thalia´s Legacy 2021
  3. Vad vill vi göra? När vill vi göra det?
  4. Buss till Medeltidsveckan 
 16. Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Det vill säga absolut senast söndag 9 februari 2020. Styrelsen nås genom e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Valberedning

Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som du når genom info@ulvberget.nordmark.org. Torsten lovar att lyssna på alla råd.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *